You cannot see this page without javascript.

조회 수 307 추천 수 0 댓글 0

결산 보고 (2020.1.1.- 2020.7.14.)

 

수입

새마을 해지이자              876,840

하나은행 이자                 695,626

결산이자                             9,737

----------------------------------------

합계                             1,582,203

이월금                      317,809,529

합계                         319,401,469

 

        

지출

임원모임 식대                  784,980

차학성 외 2인 식대           339,880

옥우회 경조사비            2,077,920

수첩.모자 제작비           5,700,000

박의도사무국장 위로금  1,000,000

집옥재도메인 관리비     1,658,700

모자.수첩 발송비              908,440

소득세                                  1,490

-----------------------------------------

합계                            12,471,410

이월금                       306,930,059

합계                          319,401,469

 

 

2020.8.11.

경기59회 동창회장 정신모

                재무이사 홍국선

 

(재무이사 송부 사진원고를 방지기 移記)