You cannot see this page without javascript.

조회 수 638 추천 수 0 댓글 0

 강릉의 명소를 찾아가는 33회 문화행사 날짜는 10월11일, 목요일입니다. 착오 없으시기 바랍니다. 앞으로 일정이 바뀌거나 추가될 때마다 새로운 내용을 지속적으로 알려드리겠습니다.

                          경기59회 동창회장 정병호 올림

                                                                        2018.9.16