You cannot see this page without javascript.

2019.04.11 17:38

안동준동문별세

조회 수 50 추천 수 0 댓글 0


                        안동준동문이 2019년 4월11일 오전 6시경 별세하였기 알려 드립니다.


                        1.빈소:서울 광진구 혜민병원 장례식장 3호실

                        2.발인:2019년4월13일(토)오전 9시

                        3.연락처:010-5284-8763(안동준동문 아들


                       많은 동문들이 애도를 표해 주시기 바랍니다

                                   경기59회 동창회장 정병호