You cannot see this page without javascript.

2021.09.09 20:35

이영일동문 소천

조회 수 48 추천 수 0 댓글 0

                       이영일동문이 2021년 9월 9일 별세하셨습니다

                       많은 동문들께서 조의를 표해 주시기 바랍니다.

                                 1.빈소: 서울대분당병원1호실

                                 2.발인: 2021.9.11.(토)오전 9시

     

                           경기고59회 동창회장 정신모